Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pushbarshop

Pushbarshop is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 87689464 en is gevestigd aan de Kalshoven 8D1 (4825 AM) te Breda.


Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 
3. Koper: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4. Verkoper: de aanbieder van producten aan Koper, hierna: Pushbarshop.
5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper. 
6. Producten: de producten die door Pushbarshop worden aangeboden zijn unieke accessoires voor de auto.
7. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Pushbarshop.
8. Website: de website die Pushbarshop gebruikt is https:// www.pushbarshop.nl. 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Pushbarshop en iedere overeenkomst tussen Pushbarshop en een Koper en op elk product dat door Pushbarshop wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pushbarshop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pushbarshop aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Pushbarshop zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Pushbarshop zijn van toepassing.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Pushbarshop is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod 
1. Alle door Pushbarshop gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Pushbarshop is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Pushbarshop het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Pushbarshop gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Pushbarshop niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Pushbarshop kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product. 
4. Levertijden in offertes van Pushbarshop zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pushbarshop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Pushbarshop, zal Pushbarshop de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Pushbarshop daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
5. Pushbarshop is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Pushbarshop die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
7. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Stickers en/of plaatjes die gebruikt zijn en geplakt zijn geweest op de bumper zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Ook maatwerkproducten c.q. producten welke speciaal besteld worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 4A Duurtransacties
1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, slechts opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Pushbarshop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pushbarshop het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pushbarshop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pushbarshop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pushbarshop zijn verstrekt, heeft Pushbarshop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen. 
4. Pushbarshop kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
5. Pushbarshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Pushbarshop is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pushbarshop bekend was.
6. Koper vrijwaart Pushbarshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
7. Indien en voor zover Pushbarshop, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren, is Koper slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.

Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Pushbarshop. 
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Pushbarshop of er door andere omstandigheden buiten de macht van Pushbarshop enige vertraging ontstaat, heeft Pushbarshop recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Pushbarshop schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pushbarshop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd door Pushbarshop of een externe vervoerder is Pushbarshop, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
7. Indien Pushbarshop gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Pushbarshop ter beschikking heeft gesteld. 
8. Indien Pushbarshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Pushbarshop levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 48 uur op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 3 weken.
9. Pushbarshop is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Pushbarshop is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
11. Pushbarshop behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 6A Verpakking en transport
1. Pushbarshop verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Pushbarshop niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.  
5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
6. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Pushbarshop erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Pushbarshop te worden gemeld op info@pushbarshop.nl met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 48 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pushbarshop op de wijze zoals door Pushbarshop aangegeven. Pushbarshop heeft het recht om maatwerkproducten te weigeren, of onder bijzondere, nader overeen te komen voorwaarden te accepteren.
5. Alle stickers zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 
6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het adres: Kalshoven 8A (4825 AM) te Breda.
8. Koper heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Koper kan een vervangend product ontvangen of een tegoed om te besteden bij Pushbarshop.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Pushbarshop te wijten is, zal Pushbarshop na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Pushbarshop.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 8 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste of ten laste van Koper.
4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Pushbarshop geen invloed heeft, kan Pushbarshop deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Pushbarshop naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient per vooruitbetaling gedaan te worden. Indien betaling op factuurbasis is overeengekomen, dient de betaling binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen gedaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pushbarshop. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Pushbarshop op basis van krediet betalingsafspraken maken.
4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens Pushbarshop aanvangt met haar dienstverlening.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Pushbarshop op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Pushbarshop heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pushbarshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pushbarshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper in verzuim. 
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Pushbarshop zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
9. Indien Pushbarshop meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Pushbarshop geleverde zaken, blijven eigendom van Pushbarshop totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Pushbarshop gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Pushbarshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat Pushbarshop zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pushbarshop of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pushbarshop zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
6. Pushbarshop heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Pushbarshop. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Pushbarshop de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Pushbarshop worden vergoed door Koper. 

Artikel 12 Garantie
1. Pushbarshop staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende opgegeven garantietermijn welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. 
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Pushbarshop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Pushbarshop, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Pushbarshop te retourneren en de eigendom aan Pushbarshop te verschaffen. 
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pushbarshop, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Ook indien particulieren zonder (professionele) kennis de producten installeren, komt de garantie te vervallen. 
5. Indien de door Pushbarshop verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 
6. Ingeval van doorverkoop komt de garantie te vervallen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Pushbarshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Pushbarshop bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Pushbarshop gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is Pushbarshop bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pushbarshop op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Pushbarshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.Pushbarshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Pushbarshop leidt tot aansprakelijkheid van Pushbarshop jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Pushbarshop in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2.Pushbarshop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Pushbarshop geleverde producten is uitgesloten. 
3. Koper en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het installeren c.q. plaatsen van de accessoires op de auto. Schade aan de auto ten gevolge van het verkeerd installeren c.q. plaatsen is voor eigen risico en rekening van Koper/Gebruiker.
4. Pushbarshop is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
5. Pushbarshop is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Pushbarshop staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pushbarshop verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Pushbarshop vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pushbarshop binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 15 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Pushbarshop verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 16 Overmacht
1. Pushbarshop is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Pushbarshop, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Pushbarshop zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Pushbarshop en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Pushbarshop buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Pushbarshop heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pushbarshop zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voor zo veel Pushbarshop ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pushbarshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Pushbarshop berusten uitsluitend bij Pushbarshop en worden niet overgedragen aan Koper. 
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Pushbarshop rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pushbarshop. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Pushbarshop opgeleverde zaken, dient Pushbarshop expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Pushbarshop rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. Pushbarshop is gerechtigd foto’s te plaatsen van de door de eindgebruiker geplaatste producten op haar website en/of social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden. Opdrachtgever kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, waarna de foto’s verwijderd worden.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. Pushbarshop en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Pushbarshop op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Pushbarshop zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Pushbarshop niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Pushbarshop en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    
1. Pushbarshop gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Pushbarshop de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op info@pushbarshop.nl.        
2. Indien Pushbarshop op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 20 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Pushbarshop of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@pushbarshop.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pushbarshop de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Pushbarshop zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Pushbarshop en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Pushbarshop en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.